A A A
SmodBIP

INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

 INFORMACJA DLA PRACODAWCÓW

ubiegających się o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników


Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu informuje, że z dniem 1 września 2012 roku weszły w życie zmiany w ustawie o systemie oświaty dotyczące dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników wprowadzone przez art.1 pkt31 ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw z dnia 19 sierpnia 2011 roku (Dz. U. Nr 205,poz.1206).
Od dnia 1.09.2012 r pracodawcom, którzy zawarli z młodocianym pracownikiem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, przysługuje dofinansowanie w wysokości:
1.Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 24 miesiące - 4 587zł (wypłacane na mocy przepisów przejściowych do 31.12.2014r)
2.Nauka zawodu o okresie kształcenia trwającym 36 miesięcy – 8 8081 zł, z tym, że jeżeli okres kształcenia będzie krótszy niż 36 miesięcy kwota dofinansowania będzie wypłacana w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia
3.Przyuczenie do wykonywania określonej pracy -254 zł za każdy pełny miesiąc kształcenia
W art.70b ustawy o systemie oświaty dodano ust.11 w którym mowa, że dofinansowanie o którym mowa w ust.1 stanowi pomoc de minimus udzielaną zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu Komisji(WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 traktatu do pomocy de minimus (Dz. Urz. UEL 379 z 28.12.2006r,str.5)
Oznacza to, że przy składaniu wniosku oprócz dotychczas wymaganych dokumentów, wnioskodawca przedkłada dodatkowo dwa dokumenty tj.
1.wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus
2. wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimus, jakie otrzymał w roku ,w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch lat poprzedzających go , albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimus w tym okresie ,albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Należy pamiętać ,że brak któregokolwiek z powyższych dokumentów spowoduje, że pomoc de minimus nie może być pracodawcy udzielona.
Wymagane dokumenty
1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika,
2.Zalączniki do wniosku potwierdzone za zgodność z oryginałem:
a)kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji do prowadzenia kształcenia zawodowego młodocianych pracowników przez pracodawcę lub osobę prowadzącą zakład w imieniu pracodawcy albo osbę zatrudnioną u pracodawcy na umowę o pracę,
b)Kopie dokumentu potwierdzającego zatrudnienie osoby prowadzącej szkolenie w imieniu pracodawcy,
c)Kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
d)Kopię dokumentów potwierdzających krótszy okres szkolenia w przypadku zmiany umowy,
e)Kopie potwierdzających datę złożenia egzaminu zawodowego przez młodocianego pracownika z wynikiem pozytywnym(dyplom, świadectwo)lub oryginał zaświadczenia potwierdzającego zdanie tego egzaminu
f)kopię świadectwa pracy młodocianego pracownika,
g)Zaświadczenie z Izby Rzemieślniczej o zakończeniu nauki zawodu przez młodocianego,
h)Kopie zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub KRS,
i)Kopię dokumentów potwierdzających status prawny prowadzonej działalności w przypadku spółek
j)Wypełniony formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus,
k)Kopie wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimus, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimus, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.
Termin składania dokumentów
Pracodawca składa wniosek o dofinansowanie w okresie trzech miesięcy licząc od dnia zdania przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy.
Uwaga:
1.O zawarciu umowy o pracę z młodocianym pracownikiem, zamieszkałym na terenie Gminy Walim, pracodawca jest zobowiązany powiadomić Wójta Gminy Walim, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem –również izbę rzemieślniczą właściwą na siedzibę rzemieślnika, co umożliwi zaplanowanie środków na kształcenie(podst. prawna Rozp. Rady Ministrów z dn.28 maja 1996r w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania § 3a(Dz .U .z 1996rNr 60,poz.278 ze zm.).
2.Pracodawca w jednym wniosku ubiega się o dofinansowanie na jednego młodocianego
Forma przyznania dofinansowania:
Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników przyznawane jest na podstawie decyzji administracyjnej.
Miejsce załatwienia sprawy:
Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu ul. Boczna 8
Załączniki do pobrania
1.Wniosek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika
2.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimus,
3.Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimus
4.Oświadczenie
5.Zawiadomienie o zawarciu umowy
Sporz.U.WitekOpublikował: Administrator GZOSZ
Publikacja dnia: 13.12.2018
Podpisał: Agnieszka Rabęda
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 3 114