A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie

Pomoc materialna dla uczniów

"Pomoc materialna dla uczniów - stypendia socjalne"

Według przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w rozdziale 8a"Pomoc materialna dla uczniów" art.90b oraz Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkalnym na terenie Gminy Walim

Pomoc materialna przysługuje :
-uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych, do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;
-wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art.16 ust.7, a także dzieciom i młodzieży upośledzonym umysłowo ze sprzężonymi niepełnosprawnościami realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki-do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Pomoc materialna przysługuje też uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki oraz słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są: stypendium szkolne oraz zasiłek szkolny. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o przyznania stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 zł netto. Za dochód uważa się sumę wszystkich miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku. Do wniosku należy dołączyć wszelkie zaświadczenia potwierdzające wszelkiego rodzaju dochody a w przypadku korzystania ze świadczeń pomocy społecznej należy przedłożyć odpowiednie zaświadczenie o okresie i wysokości otrzymywanej pomocy.


Zaświadczeniami potwierdzającymi rodzaj przychodu mogą być w szczególności:
-zaświadczenie o zarobkach wystawione przez pracodawcę,
-zaświadczenie z właściwego urzędu skarbowego o wielkości uzyskanego przychodu w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej,
-zaświadczenie o wielkości posiadanego gospodarstwa rolnego,
-odcinek emerytury lub renty, zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy w przypadku pobierania zasiłku dla bezrobotnych, świadczeniach przedemerytalnych, dodatku szkoleniowym, itp. lub o posiadanym statusie osoby bezrobotnej bez prawa do zasiłku.

Wnioski można pobierać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu lub ze strony internetowej gzosz.walim wp.pl w zakładce: druki do pobrania
Wypełnione wnioski wraz z załączonymi dokumentami składa się do 15 września na dany rok szkolny w siedzibie GZOSz. ul. Boczna 8 Walim.


W uzasadnionych przypadkach, gdy sytuacja materialna rodziny uległa pogorszeniu polegającemu na obniżeniu dochodu na osobę w rodzinie ucznia, co najmniej do kwoty obowiązującego kryterium dochodowego, wniosek o przyznanie stypendium szkolne może być złożone po terminie o którym mowa wyżej.


Stypendium może być udzielone na następujące cele:
-częściowe lub całkowite pokrycie kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole,
-pomoc rzeczowa o charakterze edukacyjnym, w szczególności zakup podręczników i innych pomocy naukowych, przyborów szkolnych, zakup odzieży sportowej na zajęcia w-f, itp.,
-częściowe lub całkowite pokrycie kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych lub słuchaczy kolegiów nauczycielskich,


Zasiłek szkolny jest formą doraźnej bezzwrotnej pomocy dla ucznia znajdującego się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.
Stypendia i zasiłki szkolne wypłacane są w terminach:
a) za okres styczeń – czerwiec, do 31 sierpnia każdego roku
b) za okres wrzesień – grudzień, do 28 grudnia każdego roku.

Stypendia szkolne oraz zasiłki szkolne są przekazywane w formie refundacji poniesionych kosztów po przedłożeniu faktur lub rachunków imiennych dokumentujących poniesienie wydatków na cele edukacyjne lub w formie zaliczki pobranej w celu dokonania wydatków na cele edukacyjne, którą należy rozliczyć przedkładając faktury lub rachunki imienne.
Wszelkich informacje udziela Kierownik Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu nr tel.: 74 8457285Opublikował: Administrator GZOSZ
Publikacja dnia: 13.12.2018
Podpisał: Agnieszka Rabęda
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 4 287