A A A
SmodBIP

Regulamin organizacyjny

Zał. Nr 2 do Zarządzenia
Kierownika GZOSz. z dnia 9.03.2009r

REGULAMIN ORGANIZACYJNY
GMINNEGO
ZESPOŁU OBSŁUGI SZKÓŁ W WALMIU
I. Postanowienia ogólne

§ 1

Regulamin organizacyjny określa wewnętrzną strukturę organizacyjną Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu, zadania poszczególnych stanowisk pracy, indywidualne uprawnienia i obowiązki oraz inne zagadnienia związane z wewnętrzną organizacją


§ 2


Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1.Zespole- należy przez to rozumieć Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu(GZOSz.)
2.Kierowniku –należy przez to rozumieć kierownika GZOSz.
3.Szkole – należy przez to rozumieć szkolę podstawową, gimnazjum na terenie Gminy Walim
4.Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

§ 3


1.Zespół jest gminną jednostką organizacyjną nie posiadająca osobowości
prawnej działająca jako jednostka budżetowa Gminy
2.Bieżący nadzór nad funkcjonowaniem GZOSz. sprawuje Wójt Gminy
3.Siedzibą Zespołu jest Gmina Walim –adres: ul. Boczna 8 58-320 Walim

§ 4.


GZOSz. działa na podstawie:
1.Ustawy z dnia 8 marca 1990r.osamorządzie gminnym,
2.Ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych,
3.Ustawy z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty,
4.Uchwały Nr XV/85/95r w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej gminy,
5.Innych aktów prawnych obowiązujących pracodawców i jednostki budżetowe, w tym
z zakresu finansów publicznych, rachunkowości oraz określające zadania gmin w sprawach
oświatowych.

II. Cel i przedmiot działania

§ 5

1. Celem działalności GZOSz. jest :
- obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych
i administracyjnych jednostek oświatowych, dla których Rada Gminy jest
organem prowadzącym
- prowadzenie obsługi ekonomiczno- administracyjnej jednostek
oświatowych ( oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, gimnazjum,
świetlic szkolnych oraz stołówki szkolnej ), dla których organem prowadzącym
jest Gmina Walim
- realizacja zadań organu prowadzącego,
- realizacja zadań z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy Walim
- organizowanie dowozu dzieci do szkól z terenu gminy Walim

§ 6

2. Do podstawowych zadań GZOSz. należy:

1.Nadzorowanie i kontrola działalności szkół w zakresie finansowo-administracyjnym
2.Sprawy gospodarcze, zaopatrzenie i remont GZOSz.( z wyłączeniem inwestycji
oświatowych)
3.Scentralizowana obsługa finansowo- księgowa szkół
a) obsługa finansowo- księgowa wydatków bieżących, w tym między innymi
wypłata wynagrodzeń i pochodnych oraz ewidencjonowanie danych o zatrudnieniu
i wynagrodzeniach
b) sporządzanie sprawozdań z realizacji swoich zadań
4.Opracowywanie projektu planu finansowego w oparciu o wytyczne Wójta Gminy
oraz dyrektorów szkół
5. Nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej i organizacji przez dyrektorów
szkół
6.Prowadzenie spraw kadrowych dyrektorów i pracowników własnych GZOSz.
7.Nadzor gospodarki samochodowej, organizacja dowozu dzieci do szkół
8.Sporządzanie okresowych informacji wraz z wnioskami w zakresie funkcjonowania
jednostek i realizacja ich planów finansowych
9.Prowadzenie innych zadań określonych w pełnomocnictwach szczególnych

III. Wewnętrzna struktura organizacyjna

§ 7


1.GZOSz. ma strukturę bezwydziałową
Zespół posiada w swojej wewnętrznej strukturze organizacyjnej następujące stanowiska:
1. Kierownik - 1 etat
2. Główny Księgowy - 1 etat
3. Stanowisko ds. administracyjno –finansowych - 1 etat
4. Stanowiska kierowców - 2 etaty
2.Samodzielne stanowiska Dyrektorów szkół
1) Zespół Szkół – Publiczna Szkoła Podstawowa i Publiczne Gimnazjum
2) Publiczna Szkoła Podstawowa w Jugowicach
3.Działalnością GZOSz. kieruje kierownik zatrudniany i zwalniany przez
Wójta Gminy, który jest bezpośrednim przełożonym kierownika GZOSz.
4.Kierownik :
1. odpowiada przed Wójtem za prawidłową organizację pracy i zgodną z przepisami
działalność ekonomiczno- administracyjną i finansową GZOSz.
2. działa w ramach pełnomocnictwa udzielonego przez Wójta Gminy,
3. jest pracodawcą w rozumieniu przepisów prawa pracy w stosunku do
pracowników GZOSz.


IV. Zakres czynności , uprawnień i odpowiedzialności dla poszczególnych
stanowisk pracy

§ 8

1. Do zadań Kierownika należy:
1. organizowanie i kierowanie pracą GZOSz. oraz reprezentowanie go na zewnątrz,
2. ustalanie wewnętrznej organizacji pracy GZOSz. a zwłaszcza ustalenie regulaminu
pracy GZOSz., określenie obowiązków i odpowiedzialności poszczególnych
pracowników,
3.podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia i zwalniania pracowników GZOSz.,
4.nadzorowanie przestrzegania przepisów BHP,
5.przygotowanie nagród i wyróżnień oraz udzielanie kar pracownikom GZOSz.,
6.udzielanie urlopów i zwolnień od pracy pracownikom GZOSz.,
7. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej
w obsługiwanych jednostkach,
8. zatwierdzanie do zapłaty wszystkich płatności związanych z funkcjonowaniem
GZOSz i obsługiwanych jednostek, prowadzenie nadzoru merytorycznego nad
wykorzystaniem środków pieniężnych przez dyrektorów szkół,
9. delegowanie pracowników GZOSz w sprawach służbowych,
10.opracowywanie planów finansowych i sprawozdań z wykorzystana
środków finansowych subwencji oświatowej i dotacji gminy przyznanych
na prowadzenie jednostek oświatowych,
11. prowadzenie teczek akt osobowych dyrektorów szkół,
12.przygotowanie projektów regulaminów konkursowych, projektów zarządzeń
Wójta Gminy ,uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projekty innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
13.prowadzenie spraw związanych z oceną pracy dyrektorów szkół,
14.organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
15.przedkładanie wniosków do Wójta Gminy w sprawie nagród dla dyrektorów
16.weryfikowanie arkuszy organizacyjnych szkół przed ich przedłożeniem do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Walim,
17. opracowywanie w porozumieniu z dyrektorami szkół w terminach ustawowych
projektu planów finansowych,
18.dokonywanie zakupów, dostaw i przeprowadzanie robót budowlanych dla GZOSz.
z zastosowaniem ustawy o zamówieniach publicznych,
19. określanie potrzeb w zakresie modernizacji i remontów obiektów oświatowych,
20. organizowanie sprawnego i bezpiecznego dowozu dzieci do szkół na terenie gminy
21. współdziałanie z organami nadzoru pedagogicznego oraz instytucjami kulturalno-
oświatowymi,
22.współpracuje ze związkami zawodowymi oraz jednostkami w zakresie realizacji
zadań oświatowych,
23. przygotowuje projekty uchwał Rady Gminy dotyczące działalności GZOSz
i obsługiwanych jednostek oświatowych
24.prowadzenie spraw z zakresu informacji oświatowej, sprawozdań,
25.kontrolowanie spełnienia obowiązku szkolnego,
26.prowadzenie spraw związanych z pomocą materialną uczniów
27. inne sprawy z zakresu oświaty z wyłączeniem spraw zastrzeżonych, na mocy
upoważnienia przez Wójta Gminy

§ 9

Do obowiązków i uprawnień Głównego Księgowego należy:
I.
1.prowadzenie rachunkowości zgodnie z określonymi ustawą zasadami rachunkowości,
polegającej na sporządzaniu, przyjmowaniu, obiegu, archiwizowaniu i
kontroli dokumentów- właściwy przebieg operacji gospodarczych,
2.wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pozabudżetowymi i
innymi będącymi w dyspozycji jednostki,
3. dokonywanie kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji
gospodarczych i finansowych,
4.opracowywanie wspólnie z kierownikiem GZOSz. i dyrektorami szkół
planów dochodów i wydatków, sprawozdań z wykonywania budżetu,
sporządzania sprawozdań z wykonywania planów finansowych oraz analiz
okresowych z wykorzystania środków i prognozowanych zmian w roku
budżetowym, przygotowywanie niezbędnych danych do sporządzania
wniosku budżetowego do projektu planu finansowego,
5.opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez
kierownika jednostki dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego
planu kont, zasad prowadzenia i rozliczania inwentaryzacji, rozliczania osób
materialnie odpowiedzialnych, innych procedur wynikających z konieczności
właściwego funkcjonowania GZOSz. i szkół,
6. rozliczanie kwitariuszy przychodowych, wydawanie, rozliczanie
i ewidencjonowanie druków ścisłego zarachowania,
7. rozliczanie inwentaryzacji majątku szkół i GZOSz.,
8. przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
9. zapewnienie terminowego ścigania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz
spłaty zobowiązań,
10. terminowe przekazywanie sprawozdań finansowych do Urzędu Gminy oraz Urzędu
Statystycznego ( zgodnie z Rozp. MF z dnia 13.03.2001r),
11. rozliczanie podatku VAT
12. rozliczanie pracowników z pobranych zaliczek,
13. rozliczanie magazyny paliwowego, żywnościowego,
14. prowadzenie ewidencji syntetycznej i analitycznej składników majątkowych,
oraz sporządzanie planów amortyzacji środków trwałych,
15. prowadzenie ewidencji księgowej techniką komputerową
16.sporządzanie bilansów GZOSz i jednostek oświatowych
17.wykonywanie innych prac zleconych przez kierownika
II.
1. Dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej :
a/ wstępnej, bieżącej, i następnej kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych
obowiązków
b/ wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów
finansowych jednostek oraz ich zmian
c/ nadzór nad przestrzeganiem dyscypliny finansowej przez dyrektorów szkól
d/ nadzór nad należytym wykonywaniem obowiązków służbowych przez referenta
administracyjno- finansowego wykonującego zadania zgodnie z ustalonym zakresem
czynności
e/ inne czynności wynikające z bieżącej działalności jednostki

§ 10

Do zadań referenta d/s. administracyjno- finansowych należy :

1.sporządzanie na bieżąco list płac dla pracowników jednostek i GZOSz i innych
wypłat zgodnie z otrzymanymi angażami oraz dokumentami stwierdzającymi
ich wypłatę,
2.dokonywanie wszelkich potrąceń z list płac zgodnie z obowiązującymi instrukcjami
oraz za zgodą pracownika, bieżące prowadzenie kart wynagrodzeń,
3.naliczanie zasiłków chorobowych, macierzyńskich, opiekuńczych i innych
świadczeń ZUS –owskich,
4.prowadzenie dokumentacji związanej z ubezpieczeniem społecznym i zdrowotnym
sporządzanie dokumentów rozliczeniowych” Płatnik”,
5.prowadzenie kart zasiłkowych i dokumentacji związanej z zasiłkami,
6.sporządzanie rozliczeń podatkowych dla pracowników,
7.współudział przy sporządzaniu dokumentów emerytalno-rentowych pracowników
8.prowadzenie kasy GZOSz.,
9.dokonywanie wszelkich wypłat zaakceptowanych przez kierownika GZOSz
i głównego księgowego,
10.przestrzeganie gospodarki kasowej
11.sporządzanie raportów kasowych i przekazywanie ich głównemu księgowemu,
13.rejestracja, wysyłanie i rozliczanie kosztów korespondencji,
14.rozliczanie kart drogowych kierowców i przedkładanie do zatwierdzenia kierownikowi,
15.inne zlecone prace przez Kierownika GZOSz. i głównego księgowego,
16.wykonywanie innych prac wynikających z bieżącej działalności GZOSz.

§ 11

Do zadań kierowców należy:

1.dbanie o sprawność techniczną powierzonego autobusu,
2.dbanie o estetyczny wygląd autobusu,
3.wykorzystywanie przerwy na sprzątanie autobusu, czyszczenie szyb, reflektorów,
4.przeprowadzanie niezbędne i możliwe do wykonania naprawy i konserwacje,
5.stałe kontrolowanie stan oleju w silniku ,smarować dostępne części
6.przestrzeganie terminów okresowych przeglądów autobusu ( 2 razy do roku )
7.rzetelne i prawidłowe wypełnianie kart drogowych i terminowe zwracanie kart
8. dowożenie dzieci do szkół i rozwożenie, zgodnie z ustalonym rozkładem
9. wykonywanie wyjazdów zleconych i innych tylko za zgodą kierownika
10. zabezpieczenie autobusu przed włamaniem i okradzeniem,
11. bezpiecznie prowadzić pojazd,
12. bez względnie przestrzegać trzeźwości,
13. wykonywanie innych prac wynikających z bieżącej działalności GZOSz.
14. inne zlecone prace przez Kierownika GZOSz.

§ 12.


Do wspólnych zadań i obowiązków pracowników GZOSz. należy w szczególności:
a. pełne zaangażowanie się w realizację celów i zadań statutowych GZOSz., rzetelne
i terminowe wywiązywanie się z przydzielonych obowiązków.


V. Postanowienie końcowe

§ 13


1.Regulamin Gminnego Zespołu Obsługi Szkół zatwierdza Wójt Gminy

2.Wszelkie zmiany w Regulaminie wymagają zatwierdzenia przez Wójta Gminy

3.Regulamin wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia przez Wójta Gminy

ZATWIERDZAM:

Adam Hausman
Wójt Gminy WalimOpublikował: Administrator GZOSZ
Publikacja dnia: 13.12.2018
Podpisał: Agnieszka Rabęda
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 4 762