A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

Statut


 


Uchwała Nr XXVII/159/2008
RADY GMINY WALIM
z dnia 17 listopada 2008r


w sprawie Statutu Gminnego Zespołu Obsługi Szkół

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 Ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym( tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz.1591 ze zmianami )w związku z art.21 ust.2 pkt2 ust.2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz. U Nr 249,poz.2104 ze zm
Rada Gminy Walim uchwala, co następuje:


Statut
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu
Postanowienia wstępne

§ 1


1. Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu zwany dalej GZOSz., jest gminną jednostką budżetową.

2. GZOSz. działa w oparciu o następujące akty prawne:
• Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001r.
Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami),
• Ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty(Dz. U. z 2004r.
Nr 256 poz. 2572 z późniejszymi zmianami),
• Ustawę z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości(Dz. U. z 2002r.
Nr 76 poz. 694 z późniejszymi zmianami),
• Ustawę z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych(Dz. U. Nr 249
poz. 2104 z późniejszymi zmianami),
• Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów
publicznych (Dz. U. Nr 142 poz. 1020 z późniejszymi zmianami),

3. GZOSz. działa na terenie gminy Walim.
4. GZOSz. ma siedzibę w budynku Zespołu Szkół ul. Boczna 8, 58-320 Walim.
5. GZOSz. prowadzi działalność na mieniu gminnym znajdującym się w użytkowaniu Zespołu Szkół w Walimiu przekazanym w trwały zarząd zarządzeniem Wójta Gminy, w drodze decyzji jawnej na podst.art.25 ust.1 o gospodarce nieruchomościami
6. GZOSz. używa pieczęci nagłówkowej o następującej treści:

GMINNY ZESPÓŁ OBSŁUGI SZKÓŁ
ul. Boczna 8 58-320 Walim
Tel.(074) 8457285
NIP 886-10-72-488, REG. 890367027

Organizacja, zarządzanie i finansowanie
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

§ 2


1. GZOSz. ma strukturę bezwydziałową.
2. W GZOSz. funkcjonują następujące stanowiska:
• Kierownik
• Główny Księgowy
• Ref. Ds. administracyjnych i płac
• Kierowca autobusu
3. Wielkość stanu zatrudnienia GZOSz. ustala jego kierownik w uzgodnieniu z Wójtem
Gminy Walim
4. Nadzór nad GZOSz. sprawuje Wójt Gminy.

§ 3


1. GZOSz. kieruje kierownik zatrudniony przez Wójta Gminy.
2. Kierownik GZOSz. jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu kodeksu pracy w
stosunku do pracowników GZOSz.
3. Kierownik ustala szczegółowe zadania dla poszczególnych pracowników GZOSz.
4. Kierownik zawiera i rozwiązuje umowy o pracę z pracownikami GZOSz. Jest ich
zwierzchnikiem służbowym i wykonuje pozostałe czynności wynikające ze stosunku
pracy.

§ 4

1. Da zadań kierownika GZOSz. należy w szczególności:
• reprezentowanie GZOSz. na zewnątrz,
• racjonalne gospodarowanie funduszami i składnikami majątku pozostającymi
w dyspozycji GZOSz.
• opracowywanie planów dzialania GZOSz. i przedkładanie sprawozdań z ich
wykonania,
• wykonywanie czynności nadzorczych w zakresie określonym w §7
2. Bezpośrednim przełożonym kierownika GZOSz. jest Wójt Gminy.
3. Wójt Gminy ustala zakres czynności dla kierownika GZOSz.


§ 5


Wymagania kwalifikacyjne i zasady wynagradzania pracowników GZOSz. określają
odrębne przepisy, odnoszące się do pracowników samorządowych.

§ 6


1. GZOSz. prowadzi działalność finansową na zasadach określonych dla jednostek
budżetowych.
2. GZOSz. jest jednostką samodzielnie bilansującą.
3. Planowanie i dystrybucja środków finansowych odbywają się zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją budżetową.
4. Podstawą gospodarki finansowej GZOSz. jest roczny plan finansowy zatwierdzony przez kierownika GZOSz.

Cel przedmiotu działania
Gminnego Zespołu Obsługi Szkół
w Walimiu

§ 7


1. Celem działania GZOSz. jest:
1. obsługa i nadzór w zakresie spraw finansowych, organizacyjnych i administracyjnych jednostek oświatowych, dla których Rada Gminy Walim jest
organem prowadzącym,
2. realizacja zadań organu prowadzącego,
3. realizacja zadań z zakresu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Walim,
4. organizowanie dowozu dzieci do jednostek oświatowych z terenu gminy Walim.

§ 8


1. Podstawowym zadaniem GZOSz. jest prowadzenie obsługi administracyjno-finansowej
jednostek oświatowych działających na terenie gminy Walim.
2. Do zadań GZOSz. należy w szczególności:
1. prowadzenie obsługi finansowo- księgowej wszystkich jednostek oświatowych, o których mowa w §4,
2. organizowanie wypłat wynagrodzeń oraz prowadzenie ewidencji danych o zatrudnieniu i wynagrodzeniu pracowników jednostek oświatowych, a także pracowników zatrudnionych w GZOSz.
3. współdziałanie z dyrektorami szkół w zakresie sporządzania prac statystycznych oraz wymaganych sprawozdań dotyczących realizowanych zadań rzeczowych i wynagrodzeń,
4. współuczestnictwo w sporządzaniu sprawozdawczości jednostek oświatowych( spoza zakresu działalności finansowo-księgowej),
5. dokonywanie obowiązkowych rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym,
6. opracowywanie wspólnie z dyrektorami szkół planów dochodów i wydatków budżetowych,
7. prowadzenie akta osobowych dyrektorów jednostek oświatowych a także pracowników zatrudnionych w GZOSz.,
8. dokonywanie zakupów, dostaw oraz przeprowadza roboty budowlane dla GZOSz. stosując ustawę o zamówieniach publicznych
9. tworzenie warunków do przestrzegania dyscypliny finansowej i budżetowej w obsługiwanych jednostkach,
10. weryfikowanie arkuszy organizacyjnych szkół przed ich przedłożeniem do zatwierdzenie Wójtowi Gminy Walim,
11. przygotowywanie projektów regulaminów konkursowych, projektów zarządzeń Wójta Gminy, uchwał Rady Gminy w zakresie spraw związanych z oświatą, a także projekty innych dokumentów o charakterze organizacyjnym,
12. organizowanie prac komisji egzaminacyjnych powoływanych dla nauczycieli kontraktowych ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego,
13. organizowanie dowożenia uczniów do szkół,
14. zapewnia właściwe utrzymanie szkolnych autobusów w ciągłej dyspozycji,
15. dokonuje rozliczeń inwentaryzacji w ustalonych czasookresach,
16. współdziała z właściwymi komisjami Rady Gminy,
17. wykonuje inne zadania zlecone przez Wójta Gminy, Sekretarza i Skarbnika.


Postanowienia końcowe

§ 9

Zmiany statutu mogą być dokonywane przez organ i w trybie właściwym dla jego nadania.


§ 10


Traci moc obowiązującą Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół wprowadzony uchwałą Rady Gminy Nr XVI/85/95 z dnia 30 grudnia 1995r.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.


Przewodnicząca Rady Gminy
Zuzanna Bodurka

Uzasadnienie

Statut Gminnego Zespołu Obsługi Szkół w Walimiu został nadany przez Radę Gminy Walim 30 grudnia 1995r.Znajdujące się zapisy w Statucie GZOSz. są nieaktualne np: w wykazie szkół objętych działaniem jednostki znajdują się filie szkół w Zagórzu Sl i Dziećmorowicach, które już nie istnieją; brak zapisu o realizowanym przez jednostkę zadaniu z zakresu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Walim.
Zasadnym jest więc konieczność aktualizacji statutu GZOSz.

Sporządziła: Urszula WitekOpublikował: Administrator GZOSZ
Publikacja dnia: 13.12.2018
Podpisał: Agnieszka Rabęda
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 4 230