A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 28.07.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: Aktualizacja

PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO

 
PROCEDURA UZYSKIWANIA AWANSU ZAWODOWEGO


na stopień nauczyciela mianowanego przez nauczycieli dla których organem prowadzącym jest Gmina Walim


Podstawy prawne:
1.Ustawa z dnia 26 stycznia 1982rKarta nauczyciela(tj. Dz.U. z 2014r poz.191 z poźn.zm 2.Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2013rw sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli(Dz. U. z 2013 poz.393)

Nauczyciel ubiegający się o stopień nauczyciela mianowanego powinien złożyć następujące dokumenty:
1. wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego na stopień awansu zawodowego nauczyciela mianowanego skierowany do Wójta Gminy Walim
2. dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe - poświadczone kopie;
3. akt nadania stopnia nauczyciela kontraktowego - poświadczona kopia;
4. zaświadczenie dyrektora szkoły zawierające informacje o:
a) wymiarze zatrudnienia nauczyciela oraz nauczanym przez niego przedmiocie lub rodzaju prowadzonych zajęć w dniu wydania zaświadczenia oraz w okresie stażu; w przypadku nauczyciela, który w okresie odbywania stażu zmienił miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciela zatrudnionego w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązującego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązującego wymiaru zajęć, należy załączyć zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których nauczyciel był zatrudniony w okresie stażu,
b) dacie zatwierdzenia planu rozwoju zawodowego nauczyciela,
c) dacie złożenia przez nauczyciela sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego,
d) uzyskanej przez nauczyciela ocenie dorobku zawodowego za okres stażu oraz dacie jej dokonania, a w przypadku nauczyciela, który w okresie stażu zmienił miejsce zatrudnienia - także o ocenie dorobku zawodowego w poprzednim miejscu zatrudnienia.
Zgodnie z art. 9 d ust. 7 ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela nauczyciel kontraktowy składa wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego w roku uzyskania pozytywnej oceny dorobku zawodowego za okres stażu. W przypadku niedotrzymania terminów złożenia wniosków nauczyciel obowiązany jest do ponownego odbycia stażu w pełnym wymiarze.
Wniosek składa się w Sekretariacie Urzędu Gminy Walim ul. Boczna 9


Termin załatwienia sprawy.
1. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją od dnia 1 listopada poprzedniego roku do dnia 30 czerwca danego roku, Wójt Gminy Walim wydaje decyzje o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 sierpnia tego roku.
2. Nauczycielom, którzy złożą wniosek o podjęcie postępowania egzaminacyjnego wraz z dokumentacją od 1 lipca do 31 października danego roku, Wójt Gminy Walim wydaje decyzję o nadaniu lub o odmowie nadania stopnia awansu zawodowego w terminie do dnia 31 grudnia danego roku.


Sposób załatwienia sprawy.
Postępowanie przeprowadzane jest w dwóch etapach:
1. Etap pierwszy: po zarejestrowaniu wniosku dokonywana jest analiza formalna złożonego wniosku i dokumentacji. Jeżeli wniosek lub dokumentacja nie spełniają wymogów formalnych, wskazywane są szczegółowo stwierdzone braki, które należy uzupełnić w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania. Nieusunięcie braków w terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
2. Etap drugi: jeżeli wniosek wraz z dokumentacją spełnia wymogi formalne, Wójt Gminy Walim powołuje Komisję Egzaminacyjną, która przeprowadza egzamin, w czasie którego nauczyciel kontraktowy ubiegający się o awans na stopień nauczyciela mianowanego:
1. dokonuje prezentacji dorobku zawodowego,
2. odpowiada na pytania członków komisji dotyczące wymagań określonych w § 7 ust. 2 w/w rozporządzenia tj. dotyczących:
umiejętności organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach;
umiejętności uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
umiejętności wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
umiejętności zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
umiejętności posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

W skład komisji wchodzą:
1.przedstawiciel organu prowadzącego szkołę, jako jej przewodniczący,
2.przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
3.dyrektor szkoły,
4.dwaj eksperci z listy ekspertów ustalonej przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania posiadający kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w szkole tego samego typu i rodzaju co szkoła, w której nauczyciel jest zatrudniony, z których co najmniej jeden naucza tego samego przedmiotu lub prowadzi ten sam rodzaj zajęć co nauczyciel
W skład komisji, na wniosek nauczyciela, powoływany jest przedstawiciel wskazanego związku zawodowego.
O terminie i miejscu przeprowadzenia egzaminu nauczyciel powiadamiany jest na co najmniej 14 dni przed wyznaczoną datą posiedzenia Komisji Egzaminacyjnej.
Komisja egzaminacyjna podejmuje rozstrzygnięcie w obecności co najmniej 2/3 składu swoich członków. Każdy z członków Komisji ocenia spełnianie przez nauczyciela wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego, w punktach według skali od 0 do 10.Na podstawie liczby punktów przyznanych przez poszczególnych członków komisji oblicza się średnią arytmetyczną punktów, z tym, że jeżeli liczba członków komisji jest większa niż 3,odrzuca się jedną najwyższą i jedną najniższą ocenę punktową.
Nauczyciel zdaje egzamin gdy uzyskuje punktów co najmniej 7.Komisja Egzaminacyjna wydaje nauczycielowi zaświadczenie o zdaniu egzaminu, następnie Wójt Gminy Walim w drodze decyzji administracyjnej nadaje nauczycielowi stopień nauczyciela mianowanego.


Tryb odwoławczy.
W przypadku niespełnienia przez nauczyciela warunków koniecznych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego, Wójt Gminy Walim wydaje decyzję o odmowie nadania awansu zawodowego nauczyciela mianowanego .Od wydanej decyzji przysługuje odwołanie do organu sprawującego nadzór pedagogiczny tj. do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty we Wrocławiu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Sporządziła: Urszula WitekOpublikował: Tomasz Rybiński
Publikacja dnia: 28.07.2015
Podpisał: admin admin
Dokument z dnia: 26.10.2012
Dokument oglądany razy: 2 321