A A A
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 13.12.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: usunięcie

Wyprawka szkolna

Walim, dnia 27.07.2015r


UWAGA : INFORMACJA DLA RODZICÓW/OPIEKUNÓW PRAWNYCH,KTÓRYCH DZIECI UCZESZCZAJĄ DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM NA TERENIE Gminy Walim
WYPRAWKA SZKOLNA 2015/2016


Gminny Zespół Obsługi Szkół w Walimiu informuje, że w 2015r będzie możliwość skorzystania z pomocy na dofinansowanie zakupu podręczników szkolnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom .-„Wyprawka szkolna 2015r.”
1.Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników objęci będą uczniowie:
a) w klasie III szkoły podstawowej ,pochodzący z rodzin, w których dochód nie przekracza kryterium dochodowe na osobę w rodzinie 574,-zł b) w klasie III szkoły podstawowej, pochodzący z rodzin w których przekroczone jest kryterium dochodowe, na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza uczeń, uwzględniającej warunki lokalne, ekonomiczne i społeczne.
2.Dofinansowanie przysługiwać będzie również uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71 b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty tj. uczniom: słabowidzącym, niesłyszącym, słabosłyszącym, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazja, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7, uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół podstawowych klasa III,V i VI oraz gimnazjum klasa II i III.
3.Wnioski dostępne będą na stronie internetowej BIP Walim-jednostki organizacyjne- GZOSz.-pomoc materialna dla uczniów lub można będzie pobrać osobiście od dnia 24.08.2015r w Gminnym Zespole Obsługi Szkół w Walimiu lub w Zespole Szkół im. Polskich Noblistów w Walimiu ,Publicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Jugowicach
5.Wnioski należy składać w Gminnym Zespole Obsługi Szkół lub w wyżej wymienionych szkołach do 04.09.2015 roku.
4.Do wniosku należy dołączyć dokumenty o dochodzie miesięcznym poprzedzającym jego złożenie ( rodzaje dokumentów wymienione są w załączniku do wniosku)

Urszula Witek- kierownik GZOSz.Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 nr. 1

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników na rok szkolny 2015/2016 nr. 2Opublikował: Administrator GZOSZ
Publikacja dnia: 13.12.2018
Podpisał: Agnieszka Rabęda
Dokument z dnia: 13.12.2018
Dokument oglądany razy: 2 698